Posts

International Plastic Bag Free Day | 3rd July | Himachal Pariksha

International Asteroid Day | 30th June | Himachal Pariksha

World Olympic Day | 23 June | Himachal Pariksha

Father's Day | 3rd Sunday of June | Himachal Pariksha

International Yoga Day - 21st June - Himachal Pariksh

World Picnic Day - 18th June - Himachal Pariksha

World Blood Donor Day | 14th June | Himachal Pariksha

World Day Against Child Labour - 12th June - Himachal Pariksha

World Oceans Day - 8th June - Himachal Pariksha

World Food Safety Day - 7th June - Himachal Pariksha